Button für Menü
BUCHEN Industrial Services

A. Üldine info

1.   Vastutav asutus ja kontaktandmed

Nende veebilehtede vastutav töötleja on

BUCHEN Industrial Services Baltikum OÜ
Kapteni tee 5 Soodevahe
75322 Rae vald
Estonia

Täiendavaid andmeid meie ettevõtte kohta saate vaadata meie veebilehelt jaotises Impressum.

Andmekaitseametniku

REMONDIS SE & Co.KG
Brunnenstraße 138
44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

Ettevõte REMONDIS SE & CO. KG tegutseb andmesubjektide jaoks ühtse kontaktasutusena ning vastutab teabekohustuste eest vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse art 13 ja 14 ning andmekaitsele avaldatava mõju hindamise eest vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse art 24, 32.

2. Selgitus ühise vastutuse kohta

Ettevõte REMONDIS SE & Co. KG ning tema tütarettevõtted ja seotud ettevõtted jagavad ühist vastutust vastavalt Isikuandmekaitse üldmääruse § 26. Teenuseid ja tarnet pakuvad reeglina meie kontserni tütarettevõtted, kes kasutavad seejuures meie kontserni keskset andmetöötlust. Ühine vastutus hõlmab eriti järgmiseid valdkondi:

- klientide andmepangad
- kandideerimise haldamine ja värbamine

Ühise vastutuse raames on ettevõte REMONDIS SE & CO KG ning tema tütarettevõtted ja seotud ettevõtted kokku leppinud, kes milliseid andmekaitsega seotud kohustusi kannab (eriti teabekohustusi vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse art 13, 14). Ühise vastutuse raames on ettevõte REMONDIS SE & Co. KG ning vastav tütarettevõte või seotud ettevõte ühiselt kohustatud võimaldama ligipääsu teabele, vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse art 13, 14 nõudele. Ettevõtted paluvad vastaval ettevõttel tema tegevusega seotud teabele juurdepääsu võimaldada. Ettevõtted teavitavad teineteist koheselt vastavatest andmesubjekti poolt esitatud teabepäringutest ning jagavad üksteisele kogu vajalikku infot teabepäringule vastamiseks. Andmekaitseõigusi saab kasutada kõikide osalevate ettevõtete suhtes.

Lisaks sellele võib mõnedel juhtudel tekkida REMONDIS-ettevõtete omavaheline ühine vastutus või koos kolmandate isikutega. Seda käsitletakse vastava töötlemisviisi raames (Osa B).

3. Andmekategooriad, eesmärgid ja andmetöötluse õiguslikud alused

Meie töötleme Teie isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ja Saksamaa föderaalse andmekaitseseaduse (BDSG) eeskirjadele ning kõikidele kehtivatele õigusaktidele. Andmete kogumise ja töötlemise maht oleneb Teie poolt valitud teenusest või infost.

Üldiselt kogume järgmiseid andmeid:

 • Nimi, eesnimi, pöördumine
 • E-posti aadress
 • Kontaktandmeid (IP-aadress, seadmeinfo)
 • Kasutamise andmed (külastatud veebisaidid, juurdepääsu ajad, huvi sisu vastu)
 • Aadress
 • Telefoninumber

Täpsemat teavet andmete kogumise ja töötlemise kohta leiate üksikute töötlemisviiside jaotisest (osa B) ning meie lepingu vastavatest sätetest.

4. Andmete vastuvõtja

Edastame teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ainult järgmistel juhtudel:

 • Edastamine toimub, järgides õiguslikke nõudeid, mille kohaselt oleme kohustatud andmeid avaldama või edastama.
 • Andmete edastamine välistele ettevõtetele, kes tegutsevad meie ülesandel volitatud töötlejatena või hakkavad meie ülesandel tegusema (see puudutab nt kuller- ja logistikaettevõtteid, kõnekeskusi, väliseid andmekeskusi, elektroonilise andmetöötluse ja IT rakendusi, veebisaidi haldamist, auditeerimisteenuseid, krediidiasutusi, andmete kõrvaldamist jne).
 • Andmete edastamine kolmandatele osapooltele toimub Teie loa alusel.
 • Andmete edastamine toimub Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punktile b (nt kontserniga seotud ettevõttele (vrdl punkt 2) või alltöövõtjale või logisitikaettevõttele).

5. Andmete kustutamine ja säilitamise kestus

Üldiselt töötleme ja salvestame Teie andmeid ainult meie lepingulise suhte kehtivuse ajaks, sh lepingu koostamine ja sõlmimine ning seaduses sätestatud säilitamise tähtajad.

Kui andmed pole lepinguliste või seaduses sätestatud kohustuste ja õiguste täitmiseks enam vajalikud, kustutatakse need regulaarselt, kui nende – tähtajaline – edasine töötlemine pole vajalik eespool nimetatud otstarvetel ülekaaluka õigustatud huvi tõttu.

Kui mõned isikuandmete töötlemisviisid nõuavad muid kustutamise tähtaegu, on see välja toodud üksikute töötlemisviiside kirjelduses punktis B.

6. Teie andmete töötlemine kolmandas riigis

Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse (Euroopa Liidust (EL) või Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljapoole toimub ainult siis, kui see on vajalik Teie poolt esitatud tellimuse või Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, kui see on seadusega nõutav (nt maksustamisega seotud teavituskohustused), kui on tagatud piisav andmekaitse tase ja kui Teie olete andmete edastamiseks nõusoleku andnud.

Teie andmete teie andmete töötlemine kolmandas riigis võib toimuda ka seoses teenusepakkujate kaasamisega lepingu alusel töötlemise raames. Kui vastava riigi kohta puudub ELi komisjoni otsus sealse piisava andmekaitse taseme kohta, tagame vastavate lepingutega, et Teie õigused ja vabadused on nõuetekohaselt kaitstud ja tagatud. Täpsemat infot selle kohta leiate töötlemisviiside kirjeldustest punktis B.

Infot saamiseks nõuetekohase või piisava garantii kohta ja andmete koopia saamise võimaluse kohta saate esitada päringu andmekaitseinspektorile.

7. Teie õigused andmesubjektina

Teil on õigus saada meilt kirjalikult või elektroonilisel teel teavet selle kohta, kas ja milliseid isikuandmeid me teie kohta salvestame (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15) samuti nõuda isikuandmete kustutamist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 17), isikuandmete parandamist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16), piirata nende töötlemist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18) kontrollida nende ülekandmist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 20) ja teostatavuste olemasolul see läbi viia.

Palun pöörduge selleks:

REMONDIS SE & Co. KG
- Andmekaitseametniku -
Brunnenstr. 138
44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

Kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemine toimub õigusvastaselt, saate esitada kaebuse järelevalveasutusele (isikuandmete kaitse üldmääruse art 77). Andmekaitseinspektorite nimekirja ja nende kontaktandmeis saate vaadata, klõpsates järgmist linki: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html.

8. Õigus esitada vastuväiteid

Kui teie isikuandmete töötlemine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkt f alusel (isikuandmete töötlemine ülekaaluka õigustatud huvi korral) või art 6 lg 1 punkt e alusel (isikuandmete töötlemine avalikes huvides), on Teil õigus esitada töötlemisele igal ajal vastuväiteid.

Sellisel juhul ei töötle me enam isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel või sellega seotud profileerimise eesmärkidel ning lisaks ka muudel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui meil on tõendatult mõjuvaid õiguslikke põhjuseid töötlemiseks, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Sellisel juhul peate esitama vastuväite põhjused, mis tulenevad teie konkreetsest olukorrast.

Oma vastuväite võite saata järgmisel kontaktaadressil:
datenschutz@remondis.de.

Sama kehtib ka siis, kui olete andnud nõusoleku isikuandmete kogumiseks või töötlemiseks ning soovite seda tagasi võtta. Antud nõusoleku saab igal ajal edasiulatuvalt tagasi võtta e-kirja või tavakirja teel.


B. Üksikud töötlemisviisid

1. Protokollimised

Veebilehe külastamisel salvestatakse ajutiselt teatud ühendusandmed ja teie veebibrauseri poolt edastatud andmed.
Veebilehe kasutusandmetena töödeldakse järgnevaid andmeid:

 • Kasutatava arvuti IP-aadress
 • Kasutatava arvuti operatsioonisüsteem
 • Kasutatava arvuti brauseriversioon
 • Avatud faili nimi
 • Päringu kuupäev ja kellaaeg
 • Ülekantud andmehulk
 • Suunav URL
 • Internetiühenduse protokoll

Logifailide info andmete kogumise ja töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi ning meie veebiteenuse pakkumise otstarve. Pärast sessiooni lõpetamist logifailide info anonümiseeritakse ja salvestatakse.


2. Kontaktivorm/teabe tellimine

Me pakume klientide ja huvilistega suhtlemise eesmärgil oma veebilehel kontaktivormi, mille kaudu saate tellida teavet meie toodete kohta või lihtsalt meie poole pöörduda. Lisaks vabatahtlikult edastatavatele andmetele ja teie teavituse sisule vajame me teilt järgnevaid andmeid:

Pöördumine
Nimi
Eesnimi
E-posti aadress

Me vajame neid andmeid teie päringu töötlemiseks, teie poole nõuetekohaseks pöördumiseks ja teie vastamiseks. Kontaktivormi kaudu edastatud päringud salvestatakse e-maili kujul ning regulaarselt viiakse läbi kontrollimine, kas neid andmeid on võimalik kustutada. Kui andmeid ei vajata enam klientide ja huvilistega suhtlemiseks või klientide huvid on nendes raamides olulisemad, siis kustutame vastavad andmed hiljemalt 180 päeva möödumisel, kui seadusjärgsed andmete säilitamise kohustused ei sätesta teisiti. Selle isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Kui kontaktivõtmine toimub lepinguliste suhete loomise eesmärgil, siis on õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt b.

3. Matomo

Kasutame oma veebilehtedel meie serveritesse paigaldatud Matomo versiooni. Tegemist on avatud lähtekoodiga analüüsitarkvaraga, mis koostab külastusstatistikat. Selle statistika abil soovime teada saada eelkõige seda, milliseid lehti meie veebisaidil kui palju külastatakse, kuid mitte seda, kes neid lehti külastavad. Matomo kasutamisega meie serveris ei kaasne küpsiseid. Salvestame üksnes anonüümitud kasutajaandmeid ja koostame selle põhjal üldist statistikat, ilma kasutajate käitumist põhjalikult analüüsimata. Põhjalik kasutajakäitumise analüüsimine pole anonüümitult kogutavate andmete tõttu ka võimalik. Serveri logiandmetes salvestatav IP-aadress anonüümitakse meie serveris enne Matomo rakendusele edastamist ja asendatakse juhusliku IP-aadressiga. IP-aadressi ei ole anonüümitud andmete tõttu võimalik jälitada, sest ajakirjed randomiseeritakse Matomo rakenduses.
Töötlemise otstarve on kasutuskäitumise statistiline analüüs meie veebisaitide funktsionaalsuse optimeerimiseks. Meie õigustatud huvi on oma veebiteenuse pakkumise täiustamine.
Matomo kasutamise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkt f

4. Google’i teenused

Kasutame oma veebilehel erinevaid Google Ireland Ltd. teenuseid (edaspidi „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Täpsemat teavet meie veebilehtedel kasutatavate Google'i teenuste kohta leiate täiendavast andmekaitsedeklaratsioonist.
Google võib koguda ja töödelda teavet (sh isikuandmeid). Ei saa välistada, et Google edastab teavet ka kolmandas riigis asuvatele serveritele, sealhulgas USAs. Üldiselt arvatakse, et andmekaitse tase USAs ei vasta praegu ELi standarditele, mistõttu puudub Euroopa Komisjoni piisavusotsus või piisavad kaitsemeetmed andmekaitse tagamiseks.
Meie ettevõttel ei ole selle üle mingit mõju ega lõplikku teavet selle kohta, milliseid andmeid Google tegelikult kogub ja töötleb. Google võib koguda ja töödelda järgmisi andmeid (sh isikuandmeid):

 • logiandmed (eriti IP-aadress)
 • asukohateave
 • küpsised ja sarnased tehnoloogiad
 • kordumatud rakendusenumbrid

Kui teil on Google’i konto ja olete meie veebilehel viibimise ajal sisse logitud, saab Google töödeldava teabe salvestada ja seostada töödeldud teavet vastavalt teie konto seadistustele. Google'i andmetel võib sõltuvalt teie konto seadistustest seostada teie isikuandmetega tegevust teistel veebilehtedel ja rakendustes, et parandada Google'i teenuseid ja Google'i kuvatavaid reklaame. Täpsem teave https://policies.google.com/privacy?gl=de
Võite takistada nende andmete otsest seostamist, logides välja oma Google'i kontolt või muutes oma Google'i kontol vastavaid konto seadistusi.
Samuti saate muuta oma küpsiste seadeid (nt küpsiseid kustutada või blokeerida). Lisateavet Google'i konto seadete kohta leiate https://safety.google/security-privacy/
Täpsemat teavet Google'i privaatsuspoliitika kohta leiate siit: https://policies.google.com/privacy?gl=de

4.1. Google Maps

Meie veebilehtedel kasutame Google’i teenusepakkuja „Google Maps” teenuseid selle teenuse kaartide integreerimiseks.
Google’i serverites asuvate teenuste integreerimisel töötleb Google kasutaja kohta käivat teavet (sh IP-aadressi), et soovitud sisu saaks brauserisse saata. Lisaks saab Google Maps kasutada ka nn veebimajakaid (nähtamatu graafika). Küpsised ja veebimajakad võimaldavad koguda ja analüüsida sellist teavet nagu külastajate liiklus veebilehtedel või teave kasutaja seadme kohta. Küpsiste ja veebimajakate loodud teave (sh kasutaja IP-aadress) edastatakse Google’i serverisse, mis võib asuda USAs või muudes kolmandates riikides, ja salvestatakse seal. Google võib seda teavet jagada Google’i lepingupartneritega. Siin kirjeldatud isikuandmete töötlemise õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f. Google Mapsi sisu laaditakse aga alles siis, kui kasutaja kaarditeenust aktiivselt kasutab.
Üksikasjalikku teavet Google Mapsi kohta leiate veebilehtedelt https://cloud.google.com/maps-platform ja https://policies.google.com/privacy
Eelkõige töötleb Google Maps järgmisi isikuandmeid:

 • IP-aadressid
 • kasutajate asukohaandmed

Google töötleb andmeid, et kuvada ja käivitada meie veebilehel pakutavaid teenuseid. Google võib edastada selle teabe kolmandatele isikutele, kui see on seadusega ette nähtud või kui kolmandad osapooled töötlevad teavet Google’i nimel.

Vastuväidete esitamise õigus

Kuivõrd Google Mapsis töötlemise õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt meie õigustatud huvi, on teil GDPRi artikli 21 kohaselt õigus esitada vastuväiteid. Võite meile oma vastuväidetest teatada posti või e-posti teel aadressile: datenschutz@remondis.de. Lisateavet selle kohta leiate jaotisest 8 (Tühistamine ja vastuväide).

Töödeldud teavet säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik ettenähtud otstarbeks või seadusega ettenähtud tähjaja jooksul.
Isikuandmete esitamine ei ole kohustuslik ega ole seadusega ega lepinguga nõutav ega vajalik lepingu sõlmimiseks.


C. Küpsiste ülevaade

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie brauseri poolt teie arvuti kõvakettale. Me kasutame ka niinimetatud seansiküpsiseid. Need on mõeldud teile meie veebiesitluse toimivuse tagamiseks. Selleks salvestatakse ainult juhuslikult valitud arv. Seansiküpsis eemaldatakse brauseri sulgemisel automaatselt.
Kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega oma arvutis (või mõnes teises seadmes), siis saate need oma veebibrauseris inaktiveerida. Samas võib see mõjutada veebilehe kasutajasõbralikkust ja funktsionaalsust. Küpsiste kaudu isikuandmete töötlemise õiguslik alus veebilehe toimivuse tagamiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Meie veebileht kasutab järgmiseid küpsiseid:

 1. Fe_typo_user
  Seansiküpsis Typo3-kasutajahalduseks
  See küpsis omab tähendust ainult veebiadministraatorite jaoks. Isikuandmeid ei töödelda.
 2. PHPSESSID
  Seansiküpsis PHP-veebilehe toimivuse tagamiseks
  See on mõeldud teie brauseri äratundmiseks erinevatel eesmärkidel (näiteks teie keeleseadistuse meeldejätmiseks). Säilitamise kestus: nii kaua, kui brauseriaken on avatud.
 3. retinaSupport
  Küpsis jätab meelde, kas teie ekraanil on Retina-lahutusvõime.
  Säilitamise kestus: 4 nädalat.
 4. i18next
  Seansiküpsis animatsiooniks avalehel. Isikuandmeid ei salvestata.

Versioon alates 2022-08-11


BUCHEN Industrial Services OÜ // Entreprises du groupe REMONDIS
Ettevõtte andmedAndmekaitseavaldusCorporate ComplianceREMONDIS-Group


 • Kirjutage meile

  Kehtivad meie Andmekaitse juhised


 • Brošüürid & sertifikaadid

  Kõigil meie filiaalidel üle kogu Euroopa on olemas vajalikud kvaliteedi- ja ohutusjuhtimise sertifikaadid.
  rohkem infot


 • Kontakt

  BUCHEN Industrial Services Baltikum OÜ
  Kapteni tee 5 Soodevahe
  75322 Rae vald
  Estonia
  T +372 600 7721
  F +372 600 7884
  Email

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG